വിക്കിപീഡിയ പരിശീലനം

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യവും, KITE (ഐടി@സ്‌കൂൾ) സംയുക്തമായി വിക്കിപീഡിയ പരിശീലനം കോട്ടയത്ത് 30 സെപ്റ്റംബർ, ഞായർ ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് വയസ്‌കര കുന്നിലുള്ള KITE ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ www.dakf.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം,