സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം

8 ഏപ്രില്‍ 2018, ഞായറാഴ്ച DAKF സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം കെ ജി ഒ എ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിററി ഒാഫീസിൽ വച്ച് കൂടുന്നു. തൃശൂർ റൗണ്ടിൻെറ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ നിന്ന് 200 മീററർ ദുരം ഷൊർണ്ണൂർ റോഡിലാണ് KGOA ഓഫീസ്. രാവിലെ 10മണിക്ക് കമ്മിറ്റി ആരംഭിക്കും.