ഇ-ഗവേണന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിങ്ങ് (പ്രമേയം)

മറ്റെല്ലാ മേഖലകളുമെന്നത് പോലെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമാവുകയും പലപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിന്റെ core area of operationന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ഇഗവേണന്‍സ് പരിപാടികള്‍ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശമെടുക്ക്വുആന്‍ ആ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവിടത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും കഴിയുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാന്‍ സാങ്കേതികസഹായം കൊടുക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നവരുടെ ഒരു വിവരശേഖരം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ പലപ്പോഴും കുത്തകസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പിടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസനത്തിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് പോലും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയില്‍ കമ്പനികള്‍ തന്നെ ഇഗവേണന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയും നിലവിലുണ്ട്.

വിവിധ സര്‍വീസ് സംഘടനകള്‍, ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇഗവേണന്‍സിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെന്തെന്ന വിവരം ശേഖരിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ, ഈ സംഘടനകള്‍ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ഇഗവേണന്‍സ് ഓണര്‍ഷിപ്പ് എടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിങ്ങ് നടത്തണം. ഗവേണന്‍സിന് സാങ്കേതികസഹായം നല്‍കുവാന്‍ തദ്ദേശീയരായ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങളുടെയും ഒരു വിവരശേഖരം നിര്‍മിക്കണം.

സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌‌വെയര്‍വല്‍ക്കരിക്കുവാന്‍ മിഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടികള്‍ വേണം. നിലവിലുള്ള കുത്തകസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ സ്വതന്ത്രബദലുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ഓരോ ഓഫീസിലേക്കുമുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും വേണം. നിലവില്‍ സ്വതന്ത്രബദലുകള്‍ ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ ബദലുകള്‍ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ആരായണം. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ തീവ്രപരിശീലനം നല്‍കണം. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുമായി ഇണക്കമുള്ള (free software compliant) ഹാര്‍ഡ്‌വെയറുകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഇവ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുകയും വേണം

E-governance

.