‘അ’ മാസികയിലേക്കു ലേഖനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

DAKF സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ‘അ’ മാസികയിലേക്ക് ലേഖനങ്ങൾ അയക്കാം. അയക്കേണ്ട വിലാസം sunils.tvm@gmail.com.