അ മാസിക പ്രകാശനം

DAKF മാസിക ‘അ’ ജനുവരി-മാർച്ച് ലക്കം സംസ്ഥാന കൺവെൻഷനോട് അനുബന്ധിച്ചു പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ പ്രസിഡന്റ് പ്രബീർ പുർകായസ്ഥ അഡ്വ. സമ്പത്ത് എം.പി യിൽ നിന്ന് ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു.

‘അ’ മാസികയിലേക്കു ലേഖനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

DAKF സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ‘അ’ മാസികയിലേക്ക് ലേഖനങ്ങൾ അയക്കാം. അയക്കേണ്ട വിലാസം sunils.tvm@gmail.com.