അ മാസിക പ്രകാശനം

DAKF മാസിക ‘അ’ ജനുവരി-മാർച്ച് ലക്കം സംസ്ഥാന കൺവെൻഷനോട് അനുബന്ധിച്ചു പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ പ്രസിഡന്റ് പ്രബീർ പുർകായസ്ഥ അഡ്വ. സമ്പത്ത് എം.പി യിൽ നിന്ന് ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *