സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിപ്പിക്കണം: ഡിഎകെഎഫ്

പത്തനംതിട്ട: ഹയർസെക്കൻഡറി തലത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡിഎകെഎഫ് ജില്ലാ കൺവൻഷൻ പ്രമേയത്തിൽ ചണ്ടിക്കാട്ടി. ജില്ലയിലെ വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന ഉൾപ്പടെയുള്ളവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കൺവൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു.

DAKF Pathanamthitta convention

കടപ്പാട്: ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രം, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *