വിക്കിപീഡിയ പരിശീലനം

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യവും, KITE (ഐടി@സ്‌കൂൾ) സംയുക്തമായി വിക്കിപീഡിയ പരിശീലനം കോട്ടയത്ത് 30 സെപ്റ്റംബർ, ഞായർ ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് വയസ്‌കര കുന്നിലുള്ള KITE ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ www.dakf.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുൻഗണന. പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം,

Workshop on Block Chain Primer, 10th and 11th August @ Trivandrum

DAKF Thiruvananthapuram District Committee is planned to conduct a two-day workshop on Block Chain called “Block Chain Primer” exclusively for Computer Science College students on 10th and 11th of August 2018 ( Friday & Saturday) at IIITMK Campus in association with Kerala Block Chain Academy and Welfare Organisation of IT Employees Prathidhwani’s Technical Forum, Technopark.

Blockchain is the technology that underpins the digital urrencyBitcoin – but it has far wider applications and is being commercialisedin a growing number of areas. It has generated muchinterest in technology circles and beyond, because of the new possibilities it opens up in financial services, the public sector and other areas.  Compared with traditional database technologies and centralised systems, blockchain implementations can be relatively cheap and require considerably less IT investment to maintain The new technology is expected to bring massive benefits to consumers, to current banking system and to the whole society in general.

Last Date of Registration is 5th August 2018 and there will be a Registration Fee of Rs.350/- per student. The workshop will be handled by experts from abroad & India and will be managed by Block Chain Academy. 
 

 

Three Day Workshop on Machine Learning

Department of Computer Application, CUSAT and Democratic Alliance for Knowledge Freedom jointly organising a three-day workshop on Machine Learning. The workshop will be lead by Free Software Activists, Research scholars from IITs and Data Scientists from Industry. The workshop will cover Basics, Machine learning using python and advanced topics like Deep Learning.

For more details, visit http://camp.dakf.in

Study Camp@Peechi: technical sessions

Talk on Challenges of Knowledge, Freedom and Democracy – Dr. J. Prabhash, Former Pro-Vice Chancellor, University of Kerala.

Talk on Digital Monopoly by Prabir Purkayastha, President, Free Software Movement of India.

Talk on Free Software Movement in India by Y. Kiran Chandra, General Secretary, Free Software Movement of India.

Talk on Man, Nature and Technology: a historic approach by Dr. M.R. Baiju, Former General Secretary, DAKF.

Talk on History and Future of e-Governance in Kerala by K. Anvar Sadath.

Study Camp@Peechi: programme

Venue: Kerala Forest Research Institute, Peechi, Thrissur
Dates: 12-13 May 2018

Inaugural address: K. Radhakrishnan (Former Speaker and Former Minister)

TECHNICAL SESSIONS

Challenges of Knowledge, Freedom and Democracy – Dr. J. Prabhash (Former Pro-Vice Chancellor, University of Kerala)

Free Software Movement in India – Y. Kiran Chandra (General Secretary, Free Software Movement of India)

Digital Monopoly – Prabir Purkayastha (President, Free Software Movement of India)

Wikipedia and Language Computing – Sivahari (DAKF State Secretary) and T.K. Sujith (DAKF State Executive Member)

Free Software Philosophy and Technology – Anilkumar K.V. (DAKF District Secretary, Ernakulam)

13 May 2014

Man, Nature and Technology: a historic approach – Dr. M.R. Baiju (Former General Secretary, DAKF)

History and Future of e-Governance in Kerala – K. Anvar Sadath